Zakup kociaka

Z?? ZAMWIENIE NA KOCIAKA! POINFORMUJEMY CI? O PLANOWANEJ DACIE NARODZIN, O SAMYCH NARODZINACH, B?DZIEMY PRZESY?A? BIE??CE INFORMACJE – NAPISZ DO NAS! DLA WSZYSTKICH, KTRZY ZAKUPILI KOCI?TKO Z NASZEJ HODOWLI, PRZYGOTOWUJEMY SPECJALNA WYPRAWK? Z POTRZEBNYMI STARTERAMI KARM SUCHYCH I MOKRYCH DLA KOCIAKA, MISECZKAMI ORAZ ZABAWKAMI !

Polecamy te? inne hodowle maj?ce obecnie koci?ta!

Zakup kociaka to wa?na i nieodwracalna decyzja, dlatego nale?y j? dok?adnie przemy?le? i postawi? sobie pytanie: „Czy na pewno kociak b?dzie mia? u mnie dobrze?” Koty bardzo przywi?zuj? si? do swoich w?a?cicieli, porzucenie ich lub przekazanie w inne r?ce jest dla nich wydarzeniem zmieniaj?cym ich psychik?. Kota w domu nale?y traktowa? jak go?cia specjalnego lub pe?noprawnego cz?onka rodziny.

Utrzymanie kota wcale nie jest drogie, jednak zakup akcesoriw do jego piel?gnacji to jednorazowy, ale konieczny wydatek. Niezb?dna jest kuweta i ?wirek do niej. Polecamy ?wirek dro?szy, bo jest wydajniejszy i d?u?ej zachowuje ?wie?o??, gwarantuj?c utrzymanie czysto?ci i odpowiedniej higieny w kociej toalecie. Kuweta mo?e by? odkryta, ale dla wstydliwych i kr?puj?cych si? kotw poleca si? kuwet? zakryt? z budk? i drzwiczkami. Kolejna wa?na rzecz? s? c??ki do obcinania pazurkw. Martwe ko?cwki powinny by? obcinane co najmniej 2 razy w miesi?cu. Szczeglna uwag? trzeba zwrci?, by nie uszkodzi? ?ywej tkanki, gdy? jest to dla kota bardzo bolesne. Nast?pn? rzecz? jest transporter, z ktrym musimy pojecha? po kota, mo?e to by? transporter plastykowy lub materia?owy w formie torby, albo przeno?ny, zamykany koszyk z wikliny – ten zakup jest konieczny je?eli planujemy podr?owa? z kotem.

Bardzo wa?n? rzecz? jest drapak, czym wi?kszy tym lepszy; w sprzeda?y s? drapaki meblowe stoj?ce (z domkiem lub kilkoma dziuplami), jednak kotu wystarczy nawet niewielki. Posiadanie drapaka jest gwarantem, i? kot nie b?dzie niszczy? mebli i ostrzy? sobie pazurkw o dywany, kanapy i inne drogie nam rzeczy. Kupi? musimy zestaw szczotek do czesania kota, wa?ne jest, by nie mia?y ostrych ko?cwek. Potrzebna jest jedna miska do wody, jedna do suchej karmy i jedna do jedzenia bie??cego. Mog? to by? miseczki plastykowe, ale najlepiej, gdy zakupimy miseczki metalowe lub porcelanowe, gdy? ?atwiej je utrzyma? w czysto?ci.

Wszelkich porad, jak to robi?, powinna udzieli? hodowla z ktrej nabywa si? kociaka. Oczywi?cie mo?na wykupi? ca?y sklep zoologiczny, bo dla takich pi?knych stworze? jeste?my w stanie zrobi? wiele, jednak opisane wy?ej akcesoria wystarcz? i s? troch? wi?cej ni? podstawowe. Dobre hodowle udzielaj? szczeg?owych rad o karmieniu i piel?gnacji oraz daj? wyprawk?, w naszym przypadku jest to: karmy suche i mokre, zabawki, miseczki.

Kociaki wychodz?ce z naszej hodowli otrzymuj? komplet dokumentw, rodowd, , za?wiadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia, ksi??eczk? zdrowia z wszystkimi . O ka?dej porze mo?na dzwoni?, by otrzyma? porad? lub wskazwki. Ka?dy kociak otrzymuje rodowd WCF wydany przez Stowarzyszenie Hodowcw Kotw – rodowd stwierdza ras? i pochodzenie kota. Nale?y pami?ta?, ?e NIE ISTNIEJE CO? TAKIEGO, JAK KOT RASOWY BEZ RODOWODU. Uczciwego hodowc? rodowd kosztuje tylko 30 z? i to jest jego ca?y koszt . Je?li kto? mwi nam, ?e kot b?dzie sporo ta?szy ale bez rodowodu, to znaczy, ?e nie sprzedaje nam kota rasowego – w trakcie wychowania kociaka prawdopodobnie zauwa?ymy takie cechy, jak agresja, chorobliwo??, wady anatomiczne i genetyczne, cz?sto takie koci?ta umieraj? . Nale?y unika? takich oszustw. Koci?ta z naszej hodowli s? dwukrotnie zaszczepione przeciwko chorobom zaka?nym i przeciwko chorobom skrnym w tym grzybicy, trzykrotnie odrobaczone ze ?wiadectwem zdrowia po badaniu klinicznym gotowe do zamieszkania w nowych domach po uko?czeniu przez nich 14-go tygodnia ?ycia.